Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet ‘beroepen in de individuele gezondheidszorg’ bevoegd is de titel ‘diëtist’ te voeren.
Cliënt: degene aan wie door diëtist voedingsadvies wordt verstrekt.

Artikel 1: kwaliteit

De diëtist staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en voldoet aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit betekent dat de cliënt kan rekenen op advies van goede kwaliteit, op een professionele en respectvolle behandeling, waarbij privacy is gewaarborgd.

Artikel 2: vergoeding door zorgverzekeraars

Gecontracteerde zorg

Begeleiding door een diëtist is voor maximaal 3 uren opgenomen in de basisverzekering. Dieetadvisering valt (net als alle andere specialismen in Nederland) onder het eigen risico. Dit eigen risico geldt niet voor kinderen < 18 jaar. Daarnaast is vergoeding van dieetadvisering opgenomen in diverse aanvullende verzekeringen. Het aantal minuten/bedrag verschilt per zorgverzekeraar (gemiddeld rond €15 á 16 per kwartier). De cliënt wordt geadviseerd dit zelf na te vragen bij de verzekeraar of het op te zoeken in de polisvoorwaarden van de verzekering.

Niet-gecontracteerde zorg

Indien de cliënt de 3 uur vanuit de basisverzekering heeft opgebruikt, geen vergoeding heeft vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, of om een andere reden besluit zelf de consulten te betalen, geldt het tarief van €16,00 per 15 minuten.

Artikel 3: indeling consult-tijd

Elk consult is opgebouwd uit twee onderdelen: contact tijd en het individueel dieetadvies. Onder contact tijd wordt verstaan het rechtstreekse contact tussen cliënt en diëtist. Onder individueel dieetadvies vallen alle administratieve afhandelingen zoals het opstellen van een behandelplan, rapportage naar arts/specialist, het aanvragen van drinkvoeding/sondevoeding, het opstellen van een voorbeelddagmenu, het berekenen van de voeding.

Toelichting behandeltijd:

Intakegesprek: 60 minuten contact tijd + 15 – 30 minuten individueel dieetadvies.
Vervolgconsult: 30 minuten contact tijd + 0 – 15 minuten individueel dieetadvies.
Vervolgconsult lang: 45 minuten contact tijd + 0 – 15 minuten individueel dieetadvies
Weegconsult kort: 15 minuten contact tijd + 0 minuten individueel dieetadvies.
Telefonisch of online consult: 15 – 30 minuten contact tijd + 0 – 15 minuten individueel dieetadvies.

Artikel 4: betaling

Indien de cliënt zelf de behandelingen betaald, stuurt de diëtist een factuur. De cliënt dient het totaal bedrag op de factuur binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer NL60RABO0331984482 ten name van Pien Braakhuis. Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks door Diëtist op IJburg ingediend bij de zorgverzekeraars waar de diëtistenpraktijk een contract mee heeft. Indien de behandeling binnen het verplichte eigen risico valt, ontvangt de cliënt een rekening van de zorgverzekeraar van de cliënt.

Artikel 5: incasso

De diëtist hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om vanaf de dag daarop volgende, wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering als kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met €10,00 administratiekosten. Indien de cliënt na de herinnering, aanmaning en sommatie niet binnen de daarin vermelde termijn als nog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

Artikel 6: annuleren afspraak

Indien een cliënt de afspraak wil annuleren dient dit in ieder geval minimaal 48 uur van te voren (excl. het weekend) en telefonisch te geschieden. Zo niet dan is Diëtist op IJburg genoodzaakt om de geplande tijd in rekening te brengen. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De tijd waarop u bent ingedeeld is namelijk gereserveerd, wanneer u niet (op tijd) afzegt kan er niemand anders meer ingedeeld worden, terwijl de kosten van de praktijk doorlopen.

Artikel 7: (verzekerings) gegevens cliënt

Voor een juiste administratie, afhandeling en declaratie bij de zorgverzekeraar, dient de cliënt een geldig legitimatiebewijs te tonen. Daarom zal de diëtist tijdens het intakegesprek altijd de cliënt moeten vragen een geldig legitimatiebewijs mee te brengen.

Artikel 8: aansprakelijkheid en klachten

Mocht dat voor u niet voldoende zijn dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachten-functionaris: bemiddeling@quasir.nl. Mocht het nodig zijn dan kan uw klacht voorgelegd worden bij de geschilleninstantie Zorggeschil via: info@zorggeschil.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.zorggeschil.nl.
De diëtistenpraktijk kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juist, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.

Artikel 9: rapportage en verwijsbrief

Wanneer de verwijzing van een medisch specialist afkomstig is zal de huisarts een kopie van een rapportage ontvangen, waarin wordt gerapporteerd over de bevindingen bij aanvang en na afloop van de behandeling. Dit is een standaard procedure. Indien de cliënt hier bezwaar tegen heeft dient de cliënt dit expliciet aan te geven bij de diëtist.

Verwijsbrief

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekend dat de diëtist u in de meeste gevallen zonder verwijsbrief van de huisarts mag behandelen. Een aantal verzekeraars (o.a. CZ, Delta Lloyd, Ohra, de Goudse, Friesland) verplichten echter wel het gebruik van een verwijsbrief. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat u zonder verwijsbrief de consulten vergoed krijgt.
Voor een goede communicatie kan het van meerwaarde zijn dat u een verwijzing aan uw huisarts vraagt, met name wanneer er sprake is van een (chronische) ziekten kan het belangrijk zijn dat de diëtist hier informatie over ontvangt van uw huisarts.

Artikel 10: privacy

Diëtist op IJburg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 11: ontbinding dieetbehandeling

De diëtist behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk/ geen verdere toegevoegde waar heeft, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat dieetbehandeling niet verder kan worden voortgezet.

Diëtist op IJburg

Reacties zijn gesloten.